Keizer Karel V richtte in 1531 de Raad van State op, als een van de regeringsraden die moest adviseren over buitenlandse zaken en oorlog.

De raad bestond toen uit 12 hoge edelen uit de Nederlanden. Toentertijd werden leden van de Raad van State benoemd door de landsheer, tegenwoordig worden leden benoemd door de Kroon (de koningin en de ministers).

De Raad van State heeft twee belangrijke taken, welke zijn vastgelegd in artikel 73 - 75 van de Nederlandse Grondwet en in de Wet op de Raad van State. Deze twee taken zijn:

- het uitbrengen van adviezen over voorgestelde wetten en algemene maatregelen van bestuur (AMvB). De Raad van State kijkt hierbij vooral naar kwaliteit en uitvoerbaarheid van wetten en of de voorstellen wel in overeenstemming zijn met de grondwet, andere wetten en verdragen.

- het rechtspreken over kwesties waarin burgers, asielzoekers en particuliere organisaties het niet eens zijn met beslissingen van de overheid, zoals verleende vergunningen.

Paul Smit